Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Phòng - Ban
Phòng Hành chính - Hậu cần
       TRƯỞNG PHÒNG       
 
Đại úy Huỳnh Quận


      1- Phòng Hành chính - Hậu cần là cơ quan đảm bảo, Tham mưu giúp Ban Giám hiệu tổ chức triển khai thực hiện mọi mặt công tác Hành chính - Hậu cần chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường.
     2- Nắm chắc tình hình quân số, trang bị, tài sản về số lượng, chất lượng, đề xuất kịp thời các biện pháp quản lý, sử dụng nâng cao hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao thường xuyên cũng như đột xuất.
     3- Tổ chức xây dựng kế hoạch đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, thực hiện nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong công tác giảng dạy - Học tập, ăn, ở, sinh hoạt của Nhà trường.
     4- Tham mưu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác cán bộ, quân lực và tinh giảm biên chế, nắm chắc các quy định về giải quyết chế độ, chính sách có liên quan đến quản lý con người, tăng cường quản lý trang bị, cơ sở vật chất sẳn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
     5- Tổ chức thực hiện kiểm kê định kỳ, nắm chắc tài sản được giao quản lý, có kế hoạch và tổ chức chặt chẽ việc mua sắm trang bị, vật chất phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo của Nhà trường.
     6- Chăm lo công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, triệt để tiết kiệm, xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa lành mạnh trong Nhà trường.
     7- Thường xuyên quản lý kế hoạch, nắm chắc mọi mặt công tác Hành chính hậu cần, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, quan điểm, thái độ phục vụ tận tình, trình độ năng lực cho cán bộ nhân viên phục vụ, quan hệ phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội có liên quan để thực hiện nhiệm vụ.
     8- Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt công tác Hành chính- Hậu cần, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu, xây dựng cơ quan thực hiện tốt phong trào thi đua" Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy".