Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Phòng - Ban
Phòng đào tạo

                                                      

Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Lãnh  

                                                 

Phó trưởng phòng: Đại uý CN Vũ Trường Thịnh
      - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường.

     - Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề; tổ chức khai giảng, bế giảng, thực hành, hội thảo, hội thi, hội nghị về công tác đào tạo. Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề.

     - Quản lý và làm tham mưu kịp thời cho Hịêu truởng về tình hình số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên.

     - Quản lý ngân hàng đề thi, quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, kiểm tra, thi, thanh kiểm tra theo qui định. Quản lý cơ sở vật chất, thanh kiểm tra quá trình đào tạo.

     - Là Thư ký Hội đồng đào tạo và Hội đồng kiểm định chất lượng đào tạo.

     - Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: Lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, báo cáo theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

     - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về phát triển đào tạo; mua sắm các trang thiết bị phục vụ đào tạo; xây dựng các dự án nâng cao năng lực dạy nghề, nghề trọng điểm.. Cùng với cơ quan tài chính xây dựng định mức học phí, lệ phí cho từng nghề trình Hiệu trưởng phê duyệt;

     - Xây dựng kế hoạch và quản lý huấn luyện quân sự tại chức hàng năm.

     - Báo cáo định kỳ, đột xuất và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan thuộc phạm vi đào tạo theo qui định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của cơ quan quản lý cấp trên có liên quan;

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.