Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Công tác Học sinh - Sinh viên
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

 

KÝnh göi:

- Ban gi¸m hiÖu Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ sè 5-Bé Quèc phßng

- Phòng Đào tạo

- Phòng Công tác học sinh sinh viên

- Khoa ......................................................................

  

Tªn t«i lµ: ...................................................................................................

Sinh ngµy: ...................................................................................................

Quª qu¸n: ...................................................................................................

Lµ HSSV cña líp: .......................... Khoa: ..................................................

Khãa: ...........NghÒ: ...................................M· HSSV: ..................................

Nay t«i lµm ®¬n nµy xin ®­îc nghØ häc vµ b¶o l­u kÕt qu¶ häc tËp.

V× lý do: .................................................................................................................

................................................................................................................................

KÝnh mong Nhµ tr­êng quan t©m gi¶i quyÕt.

T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

                                                                        ........., ngµy……th¸ng……. n¨m ...........

    XÁC NHẬN CỦA GVCN                                              Ng­­êi lµm ®¬n

 

 

 

 

    XÁC NHẬN CỦA KHOA                                  PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

      

          PHÒNG ĐÀO TẠO                                                HIỆU TRƯỞNG

TẢI MẪU ĐƠN VỀ TẠI ĐÂY