Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Công tác Học sinh - Sinh viên
Mẫu Giấy Xác Nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

          Kính gửi:     - Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 5

                                    - Phòng Đào tạo

 

Tôi tên là:...............................................................................................

Sinh ngày: ………………………........................................................

Hộ khẩu thường trú: ................................................................................

....................................................................................................................................

Học sinh lớp: …………………; Hệ đào tạo: ........................................

Thời gian đào tạo: ……………; Khai giảng ngày: …..../……./20…

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xác nhận cho tôi hiện đang theo học tại trường.

Lý do xác nhận:......................................................................................

..................................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                       Đà Nẵng, ngày …….. tháng …….. năm ………

Xác nhận của nhà trường                         Người làm đơn

 

 

  

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Tải mẫu Giấy xác nhận về tại đây