Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Công tác Học sinh - Sinh viên
Đề nghị miễn giảm học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi:  

       - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 5  - BQP.

                          - Khoa …………………………………

Họ và tên: ..............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................

Nơi sinh:.................................................................................................

Lớp:........................... Khóa: .............................. Khoa:.........................

Mã s HSSV:.........................................................................................

Thuộc đối tượng: ………………..………………………

(ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét đđược miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 Xác nhận của Khoa

………, ngày .... tháng .... năm……
Người làm đơn

Tải mẫu đề nghị tại đây