Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Công tác Học sinh - Sinh viên
Mẫu giấy chứng nhận tự tạo việc làm sau khi học nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
TỰ TẠO VIỆC LÀM SAU KHI HỌC NGHỀ

(Theo Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016)

 Tôi tên là: …………………………….………...............………..

Sinh ngày: …….........………CMND số:………........…………...

Hộ khẩu thường trú: ……………............………………………..

Bản thân tôi là đối tượng: ……………………………được cấp Thẻ học nghề.

Sau khi đăng ký học nghề tại Trường Cao đẳng nghề số 5, bản thân hiện nay đã có việc làm với công việc: 

…………………………........…………….............................
          …………………………........…………….............................

Nơi làm việc: 

…………………………........…………….............................…………………………........…………….............................

Tôi xin xác nhận đã tự tạo việc làm là đúng sự thật, nếu sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

 

                                       …………., ngày ……. tháng ……năm.........

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG) NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                   (ký tên)

Tải tệp đính kèm Mẫu GCN tại đây